Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse för Skinnskattebergs Socialdemokratiska
Arbetarekommun, verksamhetsåret 2023

Styrelsen

Ordinarie
Cecilia Karlsson Ordförande
Vice Ordförande Pekka Partanen
Sekreterare Christine Andersen
Kassör Hans Eric Johansson
Lena Loven Rolèn
Anders Jacobsson
Helena Öling
Ersättare
Mazhar Aslan
Per Olov Östlund
Sabine Thungren
Aneth Arvidsson
Fredrik Wigerskog
Arne Hjorth
Ingrid Örfelth Kraft entledigade sig 2023-06-09.
Adjungerade
Klaus Jesse. Kommunal
Rolf Sass Metall
Ewa Wikström ordf. S-Riddarhyttan
Ann-Christine Andersson, distriktsstyrelsen
Verkställande Utskott
Ordförande Cecilia Karlsson
Vice Ordförande Pekka Partanen
Sekreterare Christine Andersen
Revisorer
Rolf Norström
Roger Ingvarsson
Revisorsersättare
Lars Andersson
Valberedning interna val
Hans Lindqvist
Ewa Wikström
Klaus Jesse
Studieorganisatör
Aneth Arvidsson
Aktivitetskommitté
Per-Olof Östlund, Frida Sjögren, Eva Anderberg
Aktivitetskommitté Övergripande Arrangemang
Helena Öling, Arne Hjorth, Aneth Arvidsson, Christine Andersen
Lokalpolitisk samverkan (LPS)
med ABF/

Fredrik Wigerskog
Eva Anderberg
Fackligt-politiskt ansvarig
Pekka Partanen
Pensionärsråd
Elof Engman
Medlemsansvarig
Anders Jakobsson, Fredrik Wigerskog
Medlemsregister ansvarig
Jeanette Landolsi
Informatör internt
Lena Öling
Informatör externt
Cecilia Karlsson
Lena Loven Rolèn
Pekka Partanen
Socialt mediaansvar och 0222:an
Helena Öling

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 14 möten.
Medlemsmöten 8 möten.

Årsmöte
Årsmötet den 19 mars 2023 genomfördes på i partilokalen. Theresia Jansson ombud från distriktet medverkade som ordförande. Närvarande medlemmar på årsmötet var 39.
Medlemsmöten/ Öppna möten
8 medlemsmöten har hållits bland annat om Kommunens budget 2023, i januari hölls ett medlemsmöte där det beslöts om motioner till distriktskongressen, februarival av ombud till distriktskongressen. I juni hölls medlemsmöte om partiets framtid. I augusti var det medlemsmöte om brandstationen.
Sossecafé
Har hållits i stort sett varje onsdag.
Studier
Partiet har haft kurs med Glenn Andersson i Sala och ABF Johnny Clefberg i juni ledarskapsutbildning. I september kom Lena Johansson och Åsa Eriksson i styrelseutveckling.
Cecilia Karlsson och Fredrik Wigerskog var i väg till Eskilstuna för valupptakt inför EU valet.

Förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna inom Skinnskattebergs kommun
Efter valet sitter Socialdemokraterna i opposition i Skinnskattebergs Kommun. Partiet har inga ordförandeposter utan driver de politiska frågorna i opposition.
Representanter för styrelsen har under året medverkat på:

 • Partidistriktets AKO-Rådsträffar/distriktsdagar där Lena Loven Rolèn som gruppledare och Cecilia Karlsson som Arbetarekommunens ordförande deltagit
 • LPS, lokalpolitisk samverkan med ABF, Anette Arvidsson
 • Möten i fackligt politisk samverkan Pekka Partanen
 • Medlemsutveckling Anders Jacobsson
  Distriktskongress
  Den 22 april 2023 deltog vi i distriktskongressen i Kungsör på Thor Modéen teatern med våra 9 ombud från Skinnskattebergs Arbetarekommun och 5 motioner från Skinnskatteberg behandlades.

  Första Maj
  Firades på Sture med tal av Lena Loven Rolèn, Olle Thorell, SSU Arzu Hajiyeva, Kommunal Niklas Johansson. Bjöds på fika och glad stämning.
  Medlemmar
  Antalet medlemmar per 2023-12-31 var 125 st.

  Kommunpolitiken 2023 – Första året på ny mandatperiod – Socialdemokraterna i styre eller opposition?
  Den tilltänkta majoriteten som under valkampanjandet marknadsförde sig som det ”nya styret”, sprack innan beslut om styrets sammansättning skulle tas i Fullmäktige december 2022. Beslutsdatum sköts fram till Mars 2023. Nya förhandlingar påbörjades där Socialdemokraterna hade tre olika spår: 1. Koalition och majoritetsstyre tillsammans Liberalerna -14 mandat av 25 madat.2. Koalition och majoritetsstyre tillsammans med Vänstern och Moderaterna – 13 mandat av 25 mandat 3. Opposition. Ambitionen var att inte SD skulle ingå i styret av kommunen. Socialdemokraterna fick 9 mandat i valet 2022.
  När koalitionsalternativen sprack beslutade Socialdemokraterna inta oppositionsrollen där vi stod enade vara konstruktiva, tillitsfulla och driva sakpolitiska frågor. Mars 2023 beslutade en majoritet i Fullmäktige att SD, L och C ingår ett minoritetsstyre. SD fick majoritet för KSO posten.

  Händelser inom Tekniska: Slutgiltiga beslut togs för att SBO, Statens Bostads Omvandling skulle sätta spaden i marken för att totalrenovera och skapa 24 toppmoderna plus 65 lägenheter på Klockarbergsvägen 8. Detta beslut överklagade Moderaterna vilket haltade projektet ytterligare en gång (nu inne på 4e året). Under slutet av året, 2023 kom Förvaltningsrättens dom och gav kommunen rätt och vi dvs kommunen kan därmed fortsätta samverkan med SBO. Konsekvensen av denna fördröjning kan göra att den slutgiltiga hyran blir högre än de 1305 kr/m2 som tidigare räknats fram. Ärendet Brandstationen tog Socialdemokraterna ett Initiativ i Kommunstyrelsen som bifölls. Syftet med detta initiativ var att komma framåt i de frågor som fortfarande är obesvarade; behovet, arbetsmiljö med mera Vi fick också med oss en majoritet att undersöka vad det skulle innebära om Skinnskatteberg går med i ett av de närliggande räddningstjänstförbunden. Utredningen är på gång. Socialdemokraterna har varit drivande för att komma fram till en lösning vad gäller Bowlinghallen, att öppna upp den för allmänheten. Ingen arrendator har visat intresse trots försök. Nu har beslut och budget inför 2023 gjort att Bowlingklubben kan damma av ytorna och öppna för föreningsspel och fritidsklubben med mera Lokalutredningen fortsätter. Planer för rivning av Vita villan på gång för att fortsätta med projektet nybyggnation av hyreslägenheter på den tomten.

  Händelser inom Barn och Utbildning: Klockarbergsskolan fick glädjande bästa gymnasiebehörigheten i länet, 87.9 % (2022 81%). Skinnskattebergsborna har nu en skola som vi kan vara mycket stolta över, som politiken har prioriterat med högre anslag än genomsnittet för Sveriges skolor, då det behövs. 2024 kommer att vara mer utmanande pga. rådande ekonomiska läget. Förvaltningen fortsätter med jobbet att få ”hem” de elever som väljer Kolsva skola att välja Klockarbergsskolan. Interkommunala avgifter är höga då ca 70 elever väljer Kolsva skola. Genom att öppna fritids i Nyhammar för de elever som väljer Klockarbergsskolan kan vi förhoppningsvis erbjuda en bättre lösning för södra kommundelens elever.

  Händelser inom Socialnämnden (tidigare utskott under kommunstyrelsen, 2023 egen nämnd: Sociala sektorn har en del utmaningar. Både vad gäller kompetensförsörjning och kostnadsökningar. Detta är inte unikt för Skinnskatteberg men inte ovanligt att det drabbar en liten kommun hårdare. Under året har det skett en del omorganisation med chefsbyten. Individ och familjeomsorg har haft en hög personalomsättning. Även inom sjuksköterskor/rehab. Konsulter och höga kostnader till följd tillika kontiuitetbrist inom det dagliga arbetet. Detta tar mycket engagemang, tid och kostnadsökningar. Vikten av att ha ett gott rykte som arbetsgivare är påfallande där vi i politiken har en viktig roll.
  Arbetsmiljöproblem är skapad av ett fåtal politiker. Sammanträden vittnar om ett ovärdigt språk och dåligt tonläge. Detta har förekommit tidigare men är värre nu. Förvaltningen har kopplat in företagshälsovården. Utbildning och insatser pågår.
  Vid pennan
  Lena Loven Rolèn
  Gruppledare Socialdemokraterna

  Kyrkopolitik 2023
  Årets kyrkopolitik har präglats av ett kärvt ekonomiskt läge. Trots att vi under året inte haft fulltalig personal utan vikarierande kyrkoherdar på deltid har det varit svårt att få ekonomin att gå ihop. Detta har lett till diskussioner om besparingar och även samtal med andra församlingar om samgående till större pastorat. Vi har under perioden 2023-24 haft ett glädjande antal konfirmander 15 stycken med en verksamhet som bedrivits av kyrkomusiker, diakon och ungdomsledare. Även 2023 har vi haft frivilliga som samlat pengar till Act (Alliance of churches together) men det minskande engagemanget från allmänheten och naturligtvis lågkonjunkturen gjorde att de insamlade medlen halverades från 22 O00 kr 2022 till 11 000kr 2023.

  Riddarhyttans Socialdemokratiska förening verksamhetsåret 2023
  Föreningen har sedan nystarten verkat i drygt tolv år. Medlemsantalet är arton, elva av oss har verkat i styrelsen och i övriga funktioner. Föreningen har anordnat fyra medlemsmöten, varav två med inbjudna gäster. Styrelsen har haft sex protokollförda möten med olika spörsmål att ta ställning till. Livliga diskussioner och högt i tak har varit ett kännetecken för dessa. Vi har haft representanter i Arbetarekommunen och i kommunpolitiken med förtroendeuppdrag samt ett förtroendeuppdrag i regionen. Informationsblad om föreningens existens har delats ut till alla hushåll i Riddarhyttan Slutord: Styrelsen är övertygad om att det är bra för partiet att vi har en förening i byn som kan föra dess talan på den politiska arenan och som kan samla bybor med en solidarisk grundsyn. Riddarhyttan 2/3-24, Ewa Wikström, ordförande

  Slutord 2023
  Våren 2023 inleddes med intensiva förhandlingar för att få majoritet i fullmäktige. Det fanns två spår: Moderaterna samt Vänstern och Liberalspåret. Förhandlingarna avbröts sedermera vilket resulterade i avhopp från styrelsen. Resten av året 2023 präglades av interna konflikter, vilket påverkat partiets samtliga instanser och resulterat i två falanger. Detta har förstås inte varit till gagn för partiet som helhet och inte heller varit positivt för partiets anseende då den konflikten även synliggjorts i sociala medier. Trots samtal via partidistriktet och stöttning av riksdagsledamöter så har splittringen fortskridit.
  Medlemsantalet är fortfarande högt i förhållande till antal invånare och röstberättigade men p.g.a. att vi har en hög medelålder i medlemskåren så behöver vi genomgå en föryngring för att säkra partiets överlevnad inför framtiden. Vi behöver även fortsättningsvis arbeta aktivt för att få fler ”nysvenskar” då det är viktigt att alla olika kunskaper och erfarenheter tillvaratas i vårt parti. Att få in fler aktiva kvinnor i politiken är även det en utmaning att arbeta mot framledes.
  Under året 2023 har inga val genomförts och den utåtriktade verksamheten har varit i form av medlemsmöten.
  Cecilia Karlsson
  Christine Andersen
  Lena Lovén-Rolèn
  Hans-Eric Johansson
  Anders Jacobsson
  Helena Öling
  Pekka Partanen
  Mazhar Aslan
  Per-Olof Östlund
  Sabine Thungren
  Aneth Arvidsson
  Fredrik Wigerskog
  Arne Hjorth
  Ingrid Örfelth Kraft