Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse för Skinnskattebergs Socialdemokratiska
Arbetarekommun, verksamhetsåret 2022

Styrelsen och övriga funktionärer
Ordförande Fredrik Wigerskog
Vice ordförande Eva Anderberg
Kassör Hans-Eric Johansson
Sekreterare Christine Andersen
Studieorganisatör Eva Anderberg
Övriga ledamöter
Anders Jakobsson
Lena Öling
Lena Lovén Rolén
Ersättare
Pekka Partanen
Lars-Olof Stenberg
Mazar Aslan
Ingrid Öhrfelt-Kraft
Adjungerade
Klaus Jesse. Kommunal
Rolf Sass Metall
Ewa Wikström (ordf S-Riddarhyttan)

Revisorer
Arne Hjorth och Rolf Norström
Revisorsersättare
Roger Ingvarsson

Valberedning
-interna val Hans Lindqvist och Ewa Wikström

Lokal politisk samverkan (LPS)
med ABF/ Fredrik Wigerskog och Eva Anderberg

Fackligt-politiskt ansvarig
Pekka Partanen

Medlemsansvarig Anders Jakobsson
Medlemsregister-ansvarig Jeanette Landolsi

Informatör internt
Fredrik Wigerskog och Lena Öling
Informatör externt
Lena Lovén-Rolén och Lena Öling
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 13 st möten.
Årsmöte
Årsmötet den 20 mars 2022 genomfördes på Allaktivitetshuset Sture.
Köpings före detta kommunalråd Elisabeth Salomonsson medverkade som ordförande och Skolminister Lina Axelsson-Kihlblom kom som gäst och informerade om partiets skolpolitik.
Närvarande medlemmar på årsmötet var 52. Stort intresse var det för att fastställa partiets fullmäktigelista. Fanns två kandidater till plats nummer 1 (valberedningens förslag Tony Bölja samt sittande kommunalrådet Lena Lovén Rolén). Omröstning genomfördes och den utföll till fördel för Lena Lovén Rolen.

Medlemsmöten/ Öppna möten
6 medlemsmöten har hållits bl.a. om Kommunens budget 2023, i januari hölls ett välbesökt möte i Folkets park med anledning av svårigheterna att styra i minoritet, februari val av ombud till distriktskongressen samt i november fastställa partiets kandidater till nämnder/styrelser inför kommande mandatperiod. Partiet deltog som medarrangör till en manifestation för Ukraina (i samarbete med V och L) den 30 april.
Partiet hade tillsammans med V bjudit in till en öppen föreläsning om den Blåbruna högern på Allaktivitetshuset Sture 9 juni. Föreläsare var journalisten Mats Wingborg 20–25 deltagare.
Sossecaféer
Sedan coronarestriktionerna togs bort, har vi återigen kört igång med våra sossecaféer på onsdagarna. Intresset för dessa caféer från medlemmar och övriga invånare varierar lite från vecka till vecka. Flest besökare kommer när det finns ett särskilt tema för cafékvällen. Det har även varit ett sossecafé utlokaliserat till Riddarhyttan.
Valet 2022:
Partiet har varit representerat i partidistriktets valledning, första tiden av ordförande Fredrik efter årsmötet av Lena Lovén Rolén. Partiet var även representerat på valvinnardagarna i Solna i slutet av februari.
En lokal valledning bestående av Fredrik Wigerskog, Aneth Arvidsson(lämnade efter årsmötet), Lena Lovén Rolén, Lena Öling, Ewa Wikström och P-O Östlund fick styrelsens uppdrag att arbeta med det lokala valrörelsearbetet.
Ett stort antal dörrknackningar har genomförts under hela valrörelsen. Flertalet av dessa har ägt rum i centralorten, men Riddarhyttan fick två besök och även Karmansbo fick besök. Vi hade även vid ett antal tillfällen hjälp med att knacka dörr av våra kamrater från partidistriktet, bland annat ett flertal SSU:are, riksdagsledamöterna Åsa Eriksson och Olle Thorell med flera.
Partiet genomförde även öppna möten i ytterområdena, Baggbron, Riddarhyttan, Hed (två besök) samt Färna.
Partiet bjöd in medlemmar till valfrukost dagen innan valet i lokalen, för att sedan gå ut och slutspurta.
Valvakan var hemma hos kommunalrådet Lena Lovén Rolén, en välbesökt tillställning.
Efter valet tillsattes en valanalysgrupp, bestående av Christine Andersen, Eva Anderberg och Anders Jakobsson.
Studier
Under våren avslutades en enklare form av partiets valstudier.
Ordförande Fredrik Wigerskog har genomgått en ordförandeutbildning i ABF:s regi i Köping. Studieorganisatör Eva Anderberg har under hösten arbetat fram en lokal Utbildning för partiets förtroendevalda.

Förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna inom Skinnskattebergs kommun
Socialdemokraterna har styrt i minoritet i Skinnskattebergs Kommun. En viktig fördel är att vi då har ordförande – och vice ordförandeposterna i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess utskott, i Miljö -och Byggnadsnämnden samt vice ordförande i Överförmyndarnämnden samt ordförande i Norra Västmanlands utbildningsförbund samt ordinarie ledamöter i olika samverkansorgan.
Representanter för styrelsen har under året medverkat på:
• Partidistriktets AKO-Rådsträffar/distriktsdagar där Lena Loven Rolén som
Kommunstyrelsens ordförande och Fredrik Wigerskog som Arbetarekommunens ordförande deltagit
• LPS, lokal politisk samverkan med ABF, Fredrik Wigerskog och Eva Anderberg
• Möten i fackligt -politisk samverkan Pekka Partanen
• Medlemsutveckling Anders J DISTRIKT
Distriktskongress
Den 2 april 2022 deltog vi i distriktskongressen i Västerås med våra 10 ombud från Skinnskattebergs Arbetarekommun
Första Maj
Efter ett par år med restriktioner med anledning av coronapandemin kunde vi äntligen igen fira 1:a maj i Folkets park. Gästtalare var socialförsäkringsminister Ardalan Shakarabi, en representant från SSU samt kommunalråd Lena Lovén Rolén
Medlemmar
Antalet medlemmar per 2021-12-31 var 130 st.
Kommunpolitiken 2022
2022, sista året på mandatperioden under Socialdemokratiskt minoritetsstyre 2019-2022.
Tekniska utskottet: Markinköpen avslutas för området bredvid ”före detta folkhögskolan” samt Broby. Kommunen har köpt in dessa områden för bostadsbebyggelse. Närmast har förvaltningen i uppdrag se om någon privat aktör är intresserad för projektering. Kommunen har sålt ca 15 hustomter via mäklare. Grannhuset till ICA, ”vita villan” har köpts in på exekutiv auktion som strategisk mark, ev. för hyreshus och små radhus. Markområdet vid ”fd. Shellmacken” undersöks om den är förorenad, vidare åtgärder planeras.
Lokalutredningen fortsätter med fokus på att effektivisera kommunens lokalutnyttjande.
Omtag angående behov och lokalitet av ny räddningsstation.
Barn och utbildning: Elevantalet är ca 420 på Klockarbergsskolan. Våra gymnasieelever sprider sig relativt jämt fördelade till Fagersta, Västerås och Köpings gymnasieskolor där Skinnskatteberg har avtal. Behörigheten till gymnasiet har ökat till 81% vilket bör ses som ett steg i rätt riktning.
Vård och Omsorg: Pandemin är inte över. Personalen jobbar hårt med fortsatt skydd och tack vare det har vi inte haft någon smitta med dödlig utgång på särskilda boenden. Skinnskatteberg behöver fler anpassade seniorboenden men trots det enas inte politiken om vilket. Fullmäktige beslutar om att gå in i ett avtal med Statens bostadsomvandling för omvandling av Klockarbergsv. 8 till 24 anpassade lägenheter för äldre. Beslutet överklagas av Moderaterna, förvaltningsrättens dom uppger statsstöd. Oberoende värdering görs,
fortsättning i ärendet 2023.
Kultur och Fritid: Ombyggnation av Borntorpet påbörjas pga nya ägardirektiv. Nya grillplatser placeras ut i alla kommundelar. Allaktivitetshuset Sture utvecklas tillsammans med många föreningar, personer och kulturreservatets folkhögskola(krfh). Krfh har fått nej till att fortsätta sin verksamhet. Aktiviteter pågår att för att upphäva beslutet. Planering påbörjas av frisbeegolfbana på Herrgårdsängen. Medborgardialog har skett angående vindkraft i
kommunen. S ställningstagande är delad, och den kommer att fortsätta diskuteras på medlemsmöten.
Kyrkopolitiken 2022
Vi har under året med hjälp av Centerpartiet haft majoritet i kyrkofullmäktige. Året har präglats av ett kärvt ekonomiskt läge. Det ekonomiska läget i världen har drabbat församlingen dels i form av ökade kostnader för verksamheten, dels i form av ökat behov av ekonomiskt bistånd från församlingsmedlemmarna. Vi har påbörjat ett arbete med en lokalförsörjningsplan, det innebär att vi går igenom alla
lokaler, kyrkor och övriga lokaler och ser vilka vi har möjlighet att fortsätta använda. Där har vi haft god hjälp från stiftet. Det arbetet fortsätter under 2023. Kyrkorådets ledamöter från Socialdemokraterna och Centerpartiet har haft gemensamma förmöten. Detsamma gäller för kyrkofullmäktige. Dessa möten har präglats av högt i tak och en möjlighet för olika ledamöter att lyfta olika frågor som engagerar dem
Slutord 2022
2022 var året när restriktionerna äntligen kunde tas bort och vår verksamhet kunde återgå mer till fysiska möten, men vi har även lärt oss att hantera de olika digitala hjälpmedel som finns om man ej kan ses fysiskt. För övrigt har året 2022 totalt dominerats av valet den 11 september. Året började med att den lokala valberedningen för framtagande av ny fullmäktigelista fullgjorde sitt arbete i slutet av februari. Valberedningen la på årsmötet i mars fram förslaget till fullmäktigelista, där listan toppades av en ny kandidat. Detta förslag
orsakade en hel del diskussion och ifrågasättande i partiet. Det resulterade i att på årsmötet fanns det två namn att toppa fullmäktigelista, gick till omröstning och valberedningens förslag röstades ned. Hela denna process orsakade en del splittring, som har tagit tid att läka. Det påverkade även valledningens arbete som blev lidande, (Valledaren byttes ut och en ledamot av valledning lämnade) och det tog tid innan valarbetet kom igång på allvar. Det genomfördes under tidig sommar samt från augusti en ambitiös valrörelse, med ett stort antal dörrknackningar, torgmöten, möten i ytterområdena. Trots den ambitiösa valrörelsen gjorde vi tyvärr som parti ett dåligt val den 11 september. Anledningen till detta har en särskild grupp arbetat med under hösten.
Vi har fortfarande ett högt medlemsantal i förhållande till antal invånare och
röstberättigade, vilket är mycket glädjande. Men vi behöver bli fler och fler yngre samt fler ”nysvenskar” då det är viktigt att alla åldrar och alla olika kunskaper och erfarenheter tillvaratas i vårt parti. Vi behöver även arbeta med att få in fler aktiva kvinnor i politiken.

Vår enda S-förening, Riddarhyttans S-förening
Riddarhyttans (s)-förening har nu varit verksam i drygt tio år sedan
nystarten. Föreningen bildades redan 1907 och har under alla år haft en viktig roll i kommunens utveckling och många av kommunens ledande politiker
har haft sin skolning i föreningen. Under verksamhetsåret 2022 har vi haft medlemsmöten med aktuella frågor för Riddarhyttan och av dessa ämnar vi under år 2023 följa upp det s k LEA-projektet samt även bevaka utgången av Kulturreservatets Folkhögskolans fortlevnad. Skolan har stor betydelse för människor i byn, i kommunen samt även för kringliggande kommuner och län.
Vår föreningsstyrelse, som förresten nyttjat Sågstugan för möten
under året är övertygad att det är bra för partiet att vi har en (s)-
förening i byn som kan föra byns talan på den politiska arenan och som kan samla bybor med en solidarisk grundsyn.

Styrelsen tackar alla förtroendevalda ledamöter med uppdrag i kommunen och andra organ för ett fantastiskt bra arbete under 2022. Och vi tackar alla medlemmar för ert stöd och engagemang under det gångna året och ställer härmed våra platser till förfogande.