Socialdemokraternas budgetförslag antogs av kommunfullmäktige i Skinnskatteberg 11 december!

Socialdemokraternas budgetförslag för 2024
Skinnskattebergs kommun

Initiativ för Samverkan med andra kommuner/förbund

 • Kommunen skall verka för att snarast möjligt söka inträde i KAK överförmyndarnämnd eller i annat mellankommunalt samarbete.
  Detta för att minska sårbarheten, säkra kompetensen och minska kostnaderna.
 • För administrationen inom miljö- och byggområdet skall kommunen söka samarbete med intilliggande kommuner. Kommunen bör behålla den politiska nämnden men sträva efter en
  gemensam förvaltningsorganisation.
  Vinsterna här är framför allt kvalitetsmässiga med en starkare ställning för kompetensförsörjningen.
  För ny planeringskompetens se nedan.

Ny plankompetens

 • Den fysiska planeringen är en hörnpelare i det strategiska arbetet. Det är nödvändigt med en egen stadigvarande kompetens inom området.
  Tjänsten, planarkitekt/planingenjör, inrättas på T&S inom ram och finansieras till stor del med planavgifter och planbeskedsavgifter.

Investeringsbudget

 • Inga investeringar förutom de som är nödvändiga för byggnadernas bevarande får utföras på byggnader vars framtida användning inte beslutats.
 • För alla investeringar med en totalsumma över 200 tkr och som upptagits i investeringsbudgeten skall investeringsbeslut inhämtas från kommunstyrelsen.
  För objekt utanför investeringsbudgeten fordras beslut i kommunfullmäktige om verkställighet och finansiering.

SBO

 • Kommunen skall rikta förfrågan till SBO om bostadsomvandling till äldreboende utanför centralorten. Riddarhyttans f d skola är ett lämpligt objekt för detta.

Budgetposter

 • Från SBO erhåller kommunen c:a 800 tkr i samband med överlåtelse av Klockarbergsvägen 8. Denna summa är ersättning för tidigare utlägg och kan nyttjas i driften.
 • 50 tkr för aktier och delägarskap i Energikontoret Mälardalen. Kommunen har ingen egen kompetens inom energiområdet och detta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att hantera egna energifrågor och ansvaret för klimatomställningen.
 • 100 tkr till K&F offentlig konst inom kommunen.
  För att få verkan på lång sikt är det viktigt att dessa insatser består och blir kontinuerliga.
 • 200 tkr till kommunledningen för en inledande utredning om kommunens organisation med mål att effektivisera och säkerställa service, rättssäkerhet, jämlikhet och hållbarhet.
  Utredningen skall vara kommunövergripande och föreslå områden för djupare studier.
 • 150 tkr i anslag för bidrag till arbetsskor för personal inom sjuk- och äldrevård samt inom förskolan. Fördelas på socialnämnden och B&U.
 • Skolans Polenresa skall genomföras som tidigare. I årets budget anslås 100 tkr till B&U, men denna skall ligga inom ram 2025 och framledes.
 • 50 tkr till socialnämnden för utredning av behov och former för en föräldrastödsutbildning.
  Ett gammalt önskemål för att minska ojämlikhet och främja barns hälsa och utveckling.
 • 100 tkr i riktade utbildningsinsatser inom äldreomsorgen, med tyngdpunkt på språkstöd.
 • 50 tkr till upprättande av kommunal klimatbudget. Årlig kostnad därefter 25 tkr.

OBS
Socialdemokraternas tilläggsförslag till budgeten som presenteras här ovan antogs av kommunfullmäktige.
Inga förhandlingar hade skett med den styrande minoriteten (SD, L, C) innan måndagens kommunfullmäktige den 11 december.

På sittande möte meddelade man helt plötsligt att man skulle stödja (s)-budgeten!

Nytt datum!

Måndag 23 oktober kl 18.30
Åsa Eriksson riksdagsledamot från Norberg/ Karbenning kommer till Riddarhyttans s-förenings öppna medlemsmöte för att prata om sin omtalade bok ”Ett farväl till Bullerbyn?”.
Plats: Allaktivitetshuset i Riddarhyttan.
Medlemmar och alla intresserade är varmt välkomna!
,

OBS detta möte ersätter tidigare utannonserat möte den 18 oktober.