Kommunpolitiken

Här hittar du socialdemokraternas förtroendevalda inom kommunpolitiken i Skinnskatteberg mandatperioden 2023-2026 efter valet i september 2022.
Sidan uppdateras allt eftersom att nya val sker.

Kommunfullmäktige
Ordinarie ledamöter:
Lena Lovén Rolén (personvald)
Mazhar Aslan (personvald)
Helena Öling
Roger Ingvarsson
Ann-Christin Andersson
Arne Hjorth
Ingrid Örfelth Kraft
Pentti Lahtinen
Per Olof Östlund
Ersättare
1. Anders Jakobsson
2. Pekka Partanen
3. Klaus Jesse
4. Sabine Thungren
5. Mikael Nilsson

Vid fullmäktiges sammanträde i oktober valdes följande socialdemokrater till förtroendeuppdrag:

Fullmäktiges presidium
Ann-Christin Andersson – andre vice ordförande

Fullmäktiges valberedning
Roger Ingvarsson – ordinarie
Mazhar Aslan – ersättare

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2022 valdes följande socialdemokrater in i styrelser och nämnder

Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamöter
Lena Lovén Rolén
Arne Hjorth
Pentti Lahtinen
Anders Jakobsson
Ersättare
Per-Olof Östlund
Christine Andersen
Mikael Nilsson
Fredrik Wigerskog

Socialnämnden
Ordinarie ledamöter

Ingrid Öhrfelth-Kraft
Roger Ingvarsson
Ersättare


Miljö och Byggnadsnämnden
Ordinarie ledamot
Klaus Jesse
Ersättare
Pekka Partanen

Överförmyndarnämnden
Ordinarie ledamot
Marianne Thungren
Ersättare
Sabine Thungren

Valnämnden
Ordinarie ledamot
Mazar Aslan
Ersättare


Revisionen
Ledamöter
Hans-Eric Johansson (ordförande)
Viveca Engdahl

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december respektive 6 mars gjordes följande val:


Lena Lovén Rolén – andre vice ordförande i kommunstyrelsen.
Roger Ingvarsson – ledamot i Samordningsförbundet
Roger Ingvarsson – ledamot i Gemensamma hjälpmedelsnämnden
Lena Lovén Rolén – ledamot i Region Västmanlands Strategiska Regionala Beredning
Eva Anderberg – ersättare till Ekomuseums årsstämma
Arne Hjort – ersättare till Kommunassurans Försäkrings AB:s årsstämma
Christine Andersen – God man fastighetsbildning tätort
Arne Hjort – God man fastighetsbildning jordbruk
Arne Hjort – ersättare till Kommuninvests årsstämma
Helena Öling – ledamot till Mälardalsrådets rådsmöte
Lena Lovén Rolén – ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte
Lena Lovén Rolén – ersättare vid Småkoms årsstämma
Lena Lovén Rolén – ersättare till Inera AB:s årsstämma
Pentti Lahtinen – ersättare i Stiftelsen Skog och trä
Arne Hjort – ersättare i Stiftelsen Skog och trä
Pentti Lahtinen – ersättare i VafabMiljö Kommunalförbund
Christine Andersen – ersättare till årsstämman för Vattenförbundet Arbogaån
Helena Öling – ersättare till förbundsmötet Västmanlands kommuner
Lena Lovén Rolén – ersättare i styrelsen för Västmanlands kommuner
Christine Andersen – ersättare vid stämman för Västmanlands Luftvårdsförbund