Socialdemokraternas budgetförslag antogs av kommunfullmäktige i Skinnskatteberg 11 december!

Socialdemokraternas budgetförslag för 2024
Skinnskattebergs kommun

Initiativ för Samverkan med andra kommuner/förbund

 • Kommunen skall verka för att snarast möjligt söka inträde i KAK överförmyndarnämnd eller i annat mellankommunalt samarbete.
  Detta för att minska sårbarheten, säkra kompetensen och minska kostnaderna.
 • För administrationen inom miljö- och byggområdet skall kommunen söka samarbete med intilliggande kommuner. Kommunen bör behålla den politiska nämnden men sträva efter en
  gemensam förvaltningsorganisation.
  Vinsterna här är framför allt kvalitetsmässiga med en starkare ställning för kompetensförsörjningen.
  För ny planeringskompetens se nedan.

Ny plankompetens

 • Den fysiska planeringen är en hörnpelare i det strategiska arbetet. Det är nödvändigt med en egen stadigvarande kompetens inom området.
  Tjänsten, planarkitekt/planingenjör, inrättas på T&S inom ram och finansieras till stor del med planavgifter och planbeskedsavgifter.

Investeringsbudget

 • Inga investeringar förutom de som är nödvändiga för byggnadernas bevarande får utföras på byggnader vars framtida användning inte beslutats.
 • För alla investeringar med en totalsumma över 200 tkr och som upptagits i investeringsbudgeten skall investeringsbeslut inhämtas från kommunstyrelsen.
  För objekt utanför investeringsbudgeten fordras beslut i kommunfullmäktige om verkställighet och finansiering.

SBO

 • Kommunen skall rikta förfrågan till SBO om bostadsomvandling till äldreboende utanför centralorten. Riddarhyttans f d skola är ett lämpligt objekt för detta.

Budgetposter

 • Från SBO erhåller kommunen c:a 800 tkr i samband med överlåtelse av Klockarbergsvägen 8. Denna summa är ersättning för tidigare utlägg och kan nyttjas i driften.
 • 50 tkr för aktier och delägarskap i Energikontoret Mälardalen. Kommunen har ingen egen kompetens inom energiområdet och detta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att hantera egna energifrågor och ansvaret för klimatomställningen.
 • 100 tkr till K&F offentlig konst inom kommunen.
  För att få verkan på lång sikt är det viktigt att dessa insatser består och blir kontinuerliga.
 • 200 tkr till kommunledningen för en inledande utredning om kommunens organisation med mål att effektivisera och säkerställa service, rättssäkerhet, jämlikhet och hållbarhet.
  Utredningen skall vara kommunövergripande och föreslå områden för djupare studier.
 • 150 tkr i anslag för bidrag till arbetsskor för personal inom sjuk- och äldrevård samt inom förskolan. Fördelas på socialnämnden och B&U.
 • Skolans Polenresa skall genomföras som tidigare. I årets budget anslås 100 tkr till B&U, men denna skall ligga inom ram 2025 och framledes.
 • 50 tkr till socialnämnden för utredning av behov och former för en föräldrastödsutbildning.
  Ett gammalt önskemål för att minska ojämlikhet och främja barns hälsa och utveckling.
 • 100 tkr i riktade utbildningsinsatser inom äldreomsorgen, med tyngdpunkt på språkstöd.
 • 50 tkr till upprättande av kommunal klimatbudget. Årlig kostnad därefter 25 tkr.

OBS
Socialdemokraternas tilläggsförslag till budgeten som presenteras här ovan antogs av kommunfullmäktige.
Inga förhandlingar hade skett med den styrande minoriteten (SD, L, C) innan måndagens kommunfullmäktige den 11 december.

På sittande möte meddelade man helt plötsligt att man skulle stödja (s)-budgeten!

Pressmeddelande med anledning av det svåra politiska läget i Skinnskatteberg


Eftersom det var uppenbart att samarbetet mellan L, SD, M, och C hade spruckit inför fullmäktigemötet i måndags 19/12, beslutade vi Socialdemokrater tillsammans med Vänstern att ta ansvar och se till att presidier (ordförande och vice) i Kommunstyrelse och övriga nämnder tillfälligt kom på plats, för stabilitet och kompetens. Vårat yrkande blev således att nuvarande S-ledda presidier skulle fortsätta till nästa fullmäktigemöte den 6e mars.

Det var tydligen viktigt för SD, att besätta Kommunstyrelsens presidium men dom såg gärna att S sitter i presidiet i de övriga påtalade nämnder, utifrån vår erfarenhet och kunskap. Så blev beslutet.

I klartext betyder det att Socialdemokraterna inte har någon som helst samverkan med Sverigedemokraterna utan att detta gör vi tillfälligt för att tillse stabilitet och kompetens tidsbestämt, till nästa fullmäktige.

Om den spruckna majoriteten inte kan skapa en majoritet måste man prata med oss för att få ett stabilt majoritetsstyre i Skinnskattebergs kommun.


Partier går till val med en vision, med mål och önskningar, detta utifrån att alla förutsättningar skall ges för att driva igenom dessa. Folket röstar och då gäller det att vi partier tar vårt ansvar utifrån rådande läge, alltså inte det läget vi partier har önskat oss innan valet.
Vi är redo att ta fortsatt ansvar.

Socialdemokraterna Skinnskatteberg

(s)-nomineringar till KF i december

Här presenterar vi socialdemokrater vilka representanter som vi kommer att nominera till olika förtroendeuppdrag vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12e december. Nomineringarna är fastställda vid medlemsmöte med Skinnskattebergs Arbetarekommun den 23e november.
Inom parentes ser ni hur många ledamöter totalt det är i respektive organ.
Vi kommer att ha en valteknisk samverkan med vänsterpartiet och därför ser ni också vilka uppdrag som kommer att besättas av vänsterpartiet
.

Kommunstyrelsen
(11 ordinarie, 11 ersättare)

Ordinarie ledamöter
Lena Lovén Rolén ( 2e vice ordförande)
Arne Hjorth
Pentti Lahtinen
Anders Jakobsson
En vänsterpartist

Ersättere
Per-Olof Östlund
Christine Andersen
Mikael Nilsson
Fredrik Wigerskog
En vänsterpartist

Vård och omsorgsnämnden
(5 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie ledamöter
Ingrid Öhrfelth-Kraft
Roger Ingvarsson

Erättare
En vänsterpartist

Miljö och Byggnadsnämnden
(3 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie ledamot
Klaus Jesse

Ersättare
Pekka Partanen

Överförmyndarnämnden
(3 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie ledamot
Marianne Thungren

Ersättare
Sabine Thungren

Valnämnden
(5 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie ledamöter
Mazar Aslan
En vänsterpartist

Ersättare
En vänsterpartist

Revisionen
(5 ledamöter)

Ledamöter
Hans-Eric Johansson (ordförande)
Viveca Engdahl
En vänsterpartist

Kommunstyrelsens tre utskott väljs av KS vid dess första sammanträde.
Där ser nomineringarna ut som följer:


Ledningsutskottet
(5 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie – Lena Lovén Rolén & en vänsterpartist
Ersättare – Arne Hjorth

Barn och Utbildningsutskottet
(5 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie – Per-Olof Östlund & en vänsterpartist
Ersättare – Fredrik Wigerskog

Tekniska utskottet
(5 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie – Pentti Lahtinen & Arne Hjort
Ersättare – Christine Andersen


Hyrorna hade blivit lägre med SBO, än med egen renovering

Insändare publicerad i Fagersta-Posten 2022-11-08

Med risk för att bli tjatiga men fakta måste upprepas då Bo Öberg (M) i Skinnskatteberg driver kommunen till skamvrån. Öbergs överklagan kan inte vara av annan drivkraft än pin kiv och trotsighet när han dessutom skriver på sin Facebooksida: Jag vann! Bo Öberg har varit så blint upptagen av sitt fokus på den fria marknaden att han allvarligt försummat sitt enda egentliga uppdrag som förtroendevald, nämligen omsorgen om kommunens invånare.

På Boverket hemsida går att läsa: kommunen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och på olika sätt främja att ändamålsenliga åtgärder vidtas. Staten ska skapa förutsättningar för kommunerna att genomföra detta genom bland annat regler och lagar. Av det skälet har Statens Bostadsomvandling AB (ej vinstdrivande) fått i uppdrag av en regering att skapa samhällsnytta för kommuner med svag bostadsmarknad. SBO:s upplägg bygger på principer vilka skapar ekonomisk samhällsnytta i kommunen genom ett väl genomarbetat koncept: att kommunen överlåter fastigheten (en krona) till SBO. Att SBO betalar för en totalrenovering ned hissar och i sin helhet blir fastigheten som ny och hyrs sedan av kommunen under cirka åtta år.

Hyrorna är klart lägre än vad kommunen skulle behöva ta ut vid en egen finansierad renovering. Detta för att SBO kan göra höga avskrivningar. Hyran för en tvåa i SBO:s koncept är beräknad till cirka 5-7 000 kronor per månad, beroende på storlek (1305 kr/kvm/år). Det är således kommunen som ”får statsstöd”, inte tvärtom som domen avkunnar. Domstolen har dock inte hela kunskapen om SBO-konceptet och ej heller en oberoende värdering som Öberg nu sett till att det måste göras. Efter cirka åtta år säljer SBO hyreshuset på den öppna marknaden. Vid i stort sett alla försäljningar som gjorts har kommunen köpt tillbaka fastigheten för cirka 50 procent eller lägre, således en bra affär för kommunen. Kommunen har då fått ett attraktivt boende för äldre med rimliga hyresnivåer, en bostadsrotation då äldre flyttar från villor och möjlighet till en topprenoverad fastighet för ungefär halva kostnaden.

Får vi då dessa 24 lägenheter uthyrda? Vi som är för SBO-konceptet (S, L, V) gör definitivt den värderingen då vi har drygt 1 300 invånare som är 65 +. Vi har köer till vår allmännytta. Detta vet Bo Öberg om. Av de 35 omvandlingar som pågår eller har gjorts av SBO är kommunerna mycket nöjda, oavsett parti som vi har hört uttalat sig.

Lena Lovén Rolén (S), ordförande i kommunstyrelsen

Pentti Lahtinen (S), ordförande i Tekniska utskottet

Några val på fullmäktige…

Vid kvällens kommunfullmäktige valdes fullmäktiges presidium och fullmäktiges valberedning.


Socialdemokrater i dessa organ blev:
Ann-Christin Andersson, andre vice ordförande i presidiet
samt
Roger Ingvarsson, ordinarie ledamot i valberedningen och
Mazhar Aslan, ersättare i valberedningen.

Kvällens fullmäktigemöte var det första efter valet.
Nya fullmäktige består av 25 ledamöter fördelat på följande sätt:
Socialdemokraterna 9,
Sverigedemokraterna 6,
Liberalerna 5,
Vänsterpartiet 2,
Moderaterna 2,
Centerpariet 1.

Vid novembermötet skall kommunens budget för 2023 fastställas och vid decembermötet väljs kommunstyrelsen, nämnder och andra förtroendeuppdrag.

PRESSMEDDELANDE 28 september


PRESSMEDDELANDE 28 september 2022 

Vi Socialdemokrater, som största parti, vill ta ansvar för Skinnskatteberg, i en stark majoritet. 

Vi tackar väljarna för ett stort och starkt stöd i valet med dryga 35 % av Skinnskattebergs väljarröster, trots att vi backade. Vi har under den gångna mandatperioden haft många goda samtal individuellt såväl som i olika grupper med er invånare. Det är just precis så vi vill utveckla kommunen, tillsammans.  

Vi gick till val med bl.a. en ekonomi i balans, färdigställa plus 65 boende på klockarbergsvägen som finansieras av SBO, Statens bostadsomvandling, vilket är en fördel när investeringar behövs till brandstation och hyreslägenheter. Fortsatt utveckling av skola/förskola/omsorg. Anpassa våra verksamhetslokaler så att dom blir ändamålsenliga.  

Vi för nu samtal med de partier som vill och kan samarbeta med oss. Vi hoppas kunna hitta en stark majoritet för Skinnskattebergs bästa utveckling. 

För Socialdemokraterna i Skinnskatteberg 

Lena Lovén Rolén