Årsmöte 17 mars -24


Dagordning för Skinnskattebergs Socialdemokratiska Arbetarekommuns årsmöte, söndagen 17 mars, 14.00 i partilokalen på Centralvägen.

 1. Mötets öppnande
 2. Parentation
 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande Årsmötet.
 4. Årsmötets offentlighet.
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Val av årsmötespresidium
  – Val av mötesordförande
  – Val av mötessekreterare
  – Val 2 justerare tillika rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2023
 9. Ekonomisk berättelse och bokslut 2023
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 12. Förslag väckta av styrelsen
  – Verksamhetsplan för 2024
  – Budget för 2024
 13. Förrättning av val till styrelsen
  – Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år
  – Val av 3 ersättare på 1 år
  – Val av 2 revisorer på 1 år
  – Val av 1 revisorsersättare på 1 år
  -Val av ledamot till partidistriktets pensionärsråd på 1 år
 14. Val av intern valberedning 3 ledamöter på 1 år
 15. Val av valberedning till kyrkofullmäktige 1 år
 16. Val av Firmatecknare
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutas